Boekingen

Van zodra uw boeking aanvaard is, bestaat er een wettelijk bindend contract tussen de twee partijen.

 

Prijs en betaling

De volledige betaling, kostprijs plus eventuele waarborg, dient uiterlijk 7 dagen voor de circuitdag betaald te zijn. Indien het bedrag niet is betaald 7 dagen voor de circuit dag hebben wij het recht uw boeking onaangekondigd te annuleren. Voor de waarborg kan men ook zijn krediet kaart gegevens verstrekken en TrackTime de toelating geven om een pre-autorisatie uit te voeren van de te betalen waarborg. Bij betaling gaat u akkoord met onze voorwaarden. Uw reservatie is pas definitief na vollledige betaling.

 

Uw recht op annulatie

U kan uw boeking annuleren door een brief of email te sturen. In dat geval zullen we door betaalde voorschotten als volgt terugbetalen:

    1. Annulatie méér dan 30 dagen voor de circuit dag: 75% terugbetaald
    2. Annulatie tussen 14 en 30 dagen voor de circuit dag: 50% terugbetaald
    3. Annulatie minder dan 14 dagen voor de circuitdag: geen terugbetaling

 

Deze bedragen zijn exclusief de eventuele betalingen die reeds door TrackTime voor u werden gedaan aan derden.

 

Annulatie door ons

Indien de circuitdag, om reden onafhankelijk van de wil van TrackTime of mechanische schade, geen doorgang kan vinden, zal TrackTime de bestuurder/deelnemer zo spoedig mogelijk
daarover inlichten. In dat geval kan TrackTime er niet toe verplicht worden het reeds betaalde bedrag terug te betalen. Er kan alsdan door de bestuurder/deelnemer een nieuwe datum voor de verhuur van een trackday auto of andere activiteit, worden afgesproken. TrackTime kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet welslagen of het uitstel van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden die volledig buiten haar macht liggen, zoals – onder andere – stakingen, bezettingen of andere personeelsgeschillen, het falen van systemen, overstromingen, brand, explosies of ongevallen. In het bijzonder is er geen terugbetaling (van noch reiskosten noch de prijs van de huur auto en/of instructie) als het circuit niet bruikbaar zou zijn door slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden die buiten haar macht liggen.

TrackTime behoud zich het recht voor de dag te verplaatsten bij onvoldoende deelnemers.

 

Aard van de voertuigen

TrackTime verhuurt non straat legale race auto’s, het is uw verantwoordelijkheid om te vergewissen of deze soort auto’s zijn toegelaten op de locatie waar u ze wenst in te zetten. In het geval dat een gehuurde wagen niet wordt toegelaten op een bepaalde locatie is er geen terugbetaling, noch reiskosten noch de prijs van de huur auto en/of instructie.

 

Beschikbaarheid

Deelnemers dienen gedurende het gehele verloop van de dag beschikbaar te zijn voor deelname aan het evenement waar zij voor zijn ingeschreven. TrackTime zal vooraf een richt begintijd sturen naar de deelnemers echter deze is niet bindend noch definitief. De uiteindelijke definitieve planning kan pas op de dag zelf bekend gemaakt worden.

Privacybeleid

TrackTime wil de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website beschermen.

Ons privacy beleid kan u hier lezen.

 

Huurovereenkomst

Er kan enkel gereden worden met een van onze auto’s na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de waarborg. Zonder ondertekening kan er niet gereden worden. Bij betaling van een deel van of van de volledige factuur gaat u akkoord met het feit dat u een huurovereenkomst dient te ondertekenen en een waarborg dient te betalen alvorens te kunnen rijden. TrackTime behoudt zich het recht voor een alternatief voertuig te voorzien zonder voorafgaande kennisgeving aan de bestuurder(s)

( bijvoorbeeld omwille van veranderde weersomstandigheden, bestuurders bekwaamheid of voertuig beschikbaarheid), waarbij het verschil in prijs van de originele boeking en de actuele kosten vergoed wordt als tegoed bon, geldig voor 12 maanden vanaf de dag van trackday voor de bestuurder(s). Enkel personen waarvan de namen op voorhand zijn doorgegeven mogen rijden.

 

Duur

Meerijden Met Race Auto: standaard twee, drie of vier ronden, tenzij klant nog extra ronden bij heeft geboekt

Zelf Rijden Met Begeleiding: ca. één uur waarvan ca twintig minuten zelf rijden.

Race Cursus Voor Beginners: ca.anderhalf uur waarvan ca twintig minuten zelf rijden.

Halve dag bedraagt max. vier uur.

Hele dag bedraagt max. acht uur.

TrackTime behoudt het recht om de duur van een arrangement te wijzigen.

 

Cadeaubonnen

De ontvanger dient ons te contacteren om een datum af te spreken. Is de ontvanger verhinderd om op de afgesproken dag aanwezig te zijn dan dient hij ons hier minstens 30 dagen op voorhand schriftelijk van te verwittigen om een nieuwe afspraak te kunnen maken. Indien de ontvanger niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is vervalt de cadeaubon. De cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Maak tijdig je reservatie! Aangekochte cadeaubonnen worden niet teruggenomen.Terugbetaling van cadeaubonnen is niet mogelijk.Er wordt gewerkt met een waarborg van 2500€ voor het besturen van een van onze race auto’s. Een cadeaubon kan ook gebruikt worden als waardebon voor eender welke andere activiteit die TrackTime aanbiedt.

 

Maximale lengte

Onze auto’s zijn niet geschikt om bestuurd te worden door mensen groter dan 1m95. Gelieve hiermee rekening te houden alvorens te boeken.

 

Vrijwaring

Voor deelname aan een trackday ( als bestuurder of als passagier ) in een auto van TrackTime zal u steeds verzocht worden een verklaring van afstand van verhaal te ondertekenen. Zonder ondertekening kan er niet deelgenomen
worden aan de trackday.

Circuitrijden kan gevaarlijk zijn en wij vragen daarom uw aandacht voor de rubriek PRAKTISCH op onze website. U dient daar de documenten, REGELS EN GEDRAG en Vrijwaring te lezen alvorens te boeken.
Als u op de dag zelf niet in orde bent met de regels kan het zijn dat u en uw passagiers het circuit niet kunnen gebruiken. In dat geval zijn wij niet verplicht om een compensatie uit te keren.

Indien u deelneemt met u eigen voertuig: ook uw voertuig en uw passagiers moeten voldoen aan alle regels die het circuit oplegt (zoals de geluidslimit in dB). Ook in het geval dat de circuitverantwoordelijken van oordeel zijn u, uw voertuig of uw passagiers de toegang te moeten weigeren, kunnen wij niet verplicht worden tot het uitkeren van compensaties.

 

Ongeldigheid

Indien een deel van de voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn ( met inbegrip van de voorwaarden die onze aansprakelijkheid uitsluiten ), dan tast die de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden niet aan.

 

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met de geldende prijzen, de praktische richtlijnen de regels en rijgedrag, het boekingsformulier, de contactgegevens en indien van toepassing het huurovereenkomst, maken samen de volledige overeenkomst uit in verband met de levering van diensten aan u door ons.

 

Communicatie

Alle mededelingen van u aan ons moeten schriftelijk zijn en naar volgend adres gestuurd worden: TrackTime, Wochterberg 25, 2200 Herentals, Belgie. Berichten van ons aan u zullen naar het e-mailadres of het postadres gestuurd worden dat in het boekingsformulier vermeld is.

 

Geldende wetgeving

Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Indien er betwistingen rijzen omtrent deze overeenkomst zullen de rechtbanken van Turnhout bevoegd zijn om van de zaak kennis te nemen.